ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมครั้งที่ 5 ในหัวข้อ แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร โดยมีโครงการ"การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาปศุสัตว์ ของ ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ด้วย ในวันสุดท้าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาไปศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ฟังบรรยาย "แนวทางการสร้างสุขชุมชน"

จากการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุหนองแสง โครงการนี้ได้ให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมกับผู้ใหญ่และเยาวชนในพื้นที่ ได้มาออกกำลังกาย อีกทั้งยังมีการเสริมทักษะความรู้ในเรื่องที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ ทำให้ผู้สูงอายุพื้นที่นี้ได้กลับมามีพลังกายพลังใจและมีความสุขมากขึ้น จากนั้นได้ไปสวนทองมล เป็นโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรสร้างนักวิจัยในชุมชนแบบส่งต่อรุ่นต่อรุ่นที่มีความเข้มแข็ง โดยมีแกนนำนักวิจัยชุมชนรุ่น 1 คือ พี่มล คุณนฤมล บุญเคลิ้ม และทีมงานมาสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ การเผาถ่านจากไม้ไผ่และใบไผ่ การทำปุ๋ยชีวภาพ

ท้ายสุดทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพได้พาไปวัดสองฝั่งคลอง เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดการและดูแลโดยชาวไทพวนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อการนำมาพัฒนาการทำงานและการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมต่อไป

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.