เสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา
5-7 มีนาคม 2561 งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมกับ นักศึกษาชมรมรากแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน : โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับเด็กชั้นประถมศึกษา โดยการบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากในบทเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อาทิ การกล่าวทักทาย การฝึกการสนทนาจากสถานการณ์รอบตัว การฝึกภาษาผ่านกิจกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูภายใต้การดำเนินโครงการนี้ด้วย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.